Kopulan hallituksen ja vastaavien yhteisiin tehtäviin kuuluvat mm. toisten auttaminen heidän vastuutehtävissään, uusien asioiden ideointi ja hallitustoiminnan kehittäminen, uusien jäsenien houkutteleminen toimintaan ja osallistuminen parhaansa mukaan omaan vastuualueeseensa liittyviin toimiin. Listattuna hallituksen pakolliset jäsenet, hallituksen jäsenet ja hallituksen ulkopuoliset vastaavat. Osassa vastaavuuksia on sekä hallitukseen kuuluva että hallituksen ulkopuolinen vastaava.

Nykyisen hallituksen löydät tältä sivulta.


Puheenjohtaja kirjoittaa hallituksen kokouksien esityslistat ja toimii kokouksissa puheenjohtajana, delegoi tehtäviä tarvittaessa muille vastaaville, auttaa vastaavia parhaansa mukaan. Puheenjohtaja käy puheenjohtajatapaamisissa, kirjoittaa yhdistyksen toimintakertomuksen ja vastaa Treyn toimintakyselyyn yhdessä hallituksen kanssa. Puheenjohtaja on vastuussa yhdistyksen postista ja huolehtii siitä, että yhdistys noudattaa sääntöjään ja Suomen lakia. Puheenjohtaja on päävastuussa yksikkö-, ainejärjestö- ja muusta mahdollisesta yhteistyöstä ja hallituksen ja jäsenien ajankohtaisesta informoinnista.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt ja ylipäätään puheenjohtajan ja muun hallituksen apuna.

Sihteeri tekee kokouspöytäkirjat, allekirjoituttaa ja jakaa ne. Sihteerillä on allekirjoitusoikeus.

Rahastonhoitaja huolehtii talousasioista ja kirjanpidosta, hallitse pankkitiliä ja käteisvaroja, seuraa budjettia ja tilitapahtumia. Rahastonhoitaja maksaa laskut, kerää ja tiedottaa jäsenmaksuista ja tekee tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. Rahastonhoitaja huolehtii jäsenrekisterin ylläpidosta.


Koulutuspoliittinen vastaava (kopo) edustaa Kopulaa koulutuspoliittisissa asioissa: tietää, missä mennään yksikön opetukseen liittyvissä asioissa, tuntee yksikön toiminnan, tutkintovaatimukset, ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan niiden kehittämiseen. Kopo tekee yhteistyötä yksikön johtokunnan/ops-työryhmän kanssa, seuraa ajankohtaisia asioita, käy kopovaliokunnassa ja tiedottaa ainejärjestöä.

Sosiaalipoliittinen vastaava (sopo) huolehtii opiskelijoiden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta, osallistuu sopojaoston kokouksiin ja tiedottaa sopoasioista. Sopo järjestää toimenkuvaansa sopivia tapahtumia, esimerkiksi verenluovutuskampanjaa. 

Tapahtumatiimi koordinoi erilaisten tapahtumien järjestelyjä, sekä perinteisiä että uusia. Tapahtumatiimiin kuuluu kaksi yleistä tapahtumavastaavaa, kulttuurisektorin vastaava ja liikuntasektorin vastaava. Kulttuurisektorin vastaava edistää erityisesti erilaisia kulttuuriretkiä, esim. teatterikäynnit, elokuvat, konsertit, museot, ja tiedottaa niistä ainejärjestön jäseniä. Liikuntasektorin vastaava edistää erityisesti erilaisia liikuntatapahtumia, kuten lajikokeiluja, ja ylläpitää Kopulan liikuntarinkiä.

Tuutorivastaavat organisoivat ja delegoivat tuutoritoimintaa sekä järjestävät tapahtumia. Tuutorivastaavat huolehtivat tuutoreiden kouluttautumisesta Treyn kursseilla, pitävät yhteyttä yksikköön ja muiden ainejärjestöjen tuutorivastaaviin. Tuutorivastaavat ovat päävastuussa päiväkahvien järjestämisestä ja keräävät tuutoripalautteen ensimmäisen vuoden opiskelijoilta.

Haalarimerkki- ja oheistuotevastaavat tilaavat, säilyttävät ja myyvät merkkejä, huolehtivat merkkirahoista ja järjestävät merkkien myyntitapahtumia. Lisäksi he huolehtivat Kopulan oheistuotetoiminnasta.

Ympäristövastaava huolehtii ympäristölupauksen antamisesta ja toteuttamisesta, käy tapaamisissa ja tiedottaa ympäristöasioista.

Kansainvälisten asioden vastaava (kv-vastaava) tekee yhteistyötä yksikön kv-henkilön kanssa, on yhteydessä vaihto-opiskelijoihin ja auttaa heitä tutustumaan kopulalaisiin. Kv-vastaava rekrytoi kv-tuutorit, päivittää kv-kansiota, käy kv jaostossa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Osma-vastaavat edustavat Kopulaa sekä Osma ry:n yleisissä kokouksissa että hallituksen kokouksissa ja esittelevät Kopulan toimintaa muille Osman jäsenjärjestöjen edustajille. Osma-vastaavat ovat mukana Osman toiminnassa ja ylläpitävät yhteksiä muiden yliopistojen suomenopiskelijoihin ja tiedottavat ajankohtaisia asioita kopulalaisille. Osmavastaavat osallistuvat Tampereen Osman järjestämiseen muun tiimin kanssa.

Viestintävastaavat seurailevat sähköpostilistoja ja välittävät olennaisia viestejä ja tiedotuksia. Viestintävastaavat huolehtivat myös Kopulan sähköpostilistoista ja esimerkiksi liittävät uusia jäseniä tarpeen vaatiessa.

Nettisivuvastaava huolehtii Kopulan nettisivuista.

Blogivastaava ottaa päävastuun Kopulan blogista ja huolehtii muun muassa tekstien julkaisusta ja blogin ulkoasusta.

Ainejärjestötilavastaava pitää huolta ainejärjestötiloista, sekä Pinni A:ssa sijaitsevasta että LTL-luolasta.