Kopulan hallituksen ja vastaavien yhteisiin tehtäviin kuuluvat  mm. toisten auttaminen heidän vastuutehtävissään, ideoida uusia asioita, houkutella uusia jäseniä toimintaan ja osallistua parhaansa mukaan omaan vastuualueeseensa liittyviin toimiin.
Listattuna hallituksen pakolliset jäsenet, hallituksen jäsenet ja hallituksen ulkopuoliset vastaavat. Osassa vastaavuuksia on sekä hallitukseen kuuluva että hallituksen ulkopuolinen vastaava.


Puheenjohtaja kirjoittaa hallituksen kokouksien esityslistat ja toimii kokouksissa puheenjohtajana, delegoi tehtäviä tarvittaessa muille vastaaville, auttaa vastaavia parhaansa mukaan. Puheenjohtaja käy puheenjohtajatapaamisissa, kirjoittaa yhdistyksen toimintakertomuksen ja vastaa Treyn toimintakyselyyn yhdessä hallituksen kanssa. Puheenjohtaja on vastuussa yhdistyksen postista ja huolehtii siitä, että yhdistys noudattaa sääntöjään ja Suomen lakia. Puheenjohtaja on päävastuussa yksikkö-, ainejärjestö- ja muusta mahdollisesta yhteistyöstä ja hallituksen ja jäsenien ajankohtaisesta informoinnista.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt ja ylipäätään puheenjohtajan ja muun hallituksen apuna.

Sihteeri tekee kokouspöytäkirjat, allekirjoituttaa ja jakaa ne. Sihteerillä on allekirjoitusoikeus.

Rahastonhoitaja huolehtii talousasioista ja kirjanpidosta, hallitse pankkitiliä ja käteisvaroja, seuraa budjettia ja tilitapahtumia. Rahastonhoitaja maksaa laskut, kerää ja tiedottaa jäsenmaksuista ja tekee tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. Rahastonhoitaja huolehtii jäsenrekisterin ylläpidosta.


Koulutuspoliittinen vastaava (kopo) edustaa Kopulaa koulutuspoliittisissa asioissa: tietää, missä mennään yksikön opetukseen liittyvissä asioissa, tuntee yksikön toiminnan, tutkintovaatimukset, ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan niiden kehittämiseen. Kopo tekee yhteistyötä yksikön johtokunnan/ops-työryhmän kanssa, seuraa ajankohtaisia asioita, käy kopovaliokunnassa ja tiedottaa ainejärjestöä.

Sosiaalipoliittinen vastaava (sopo) huolehtii yhdenvertaisuudesta, osallistuu sopojaoston kokouksiin ja tiedottaa sopoasioista. Sopo järjestää toimenkuvaansa sopivia tapahtumia, esimerkiksi verenluovotuskampanjaa.

Tapahtumavastaava koordinoi erilaisten tapahtumien järjestelyjä, sekä perinteisiä että uusia. Suurempiin tapahtumiin voidaan koota erillinen työryhmä.

Kulttuurivastaava järjestää erilaisia kulttuuriretkiä, esim. teatterikäynnit, elokuvat, konsertit, museot, ja tiedottaa niistä ainejärjestön jäseniä.

Tuutorivastaava organisoi ja delegoi tuutoritoimintaa, järjestää tapahtumia. Tuutorivastaava huolehtii tuutoreiden kouluttautumisesta Treyn kursseilla, pitää yhteyttä yksikköön ja muiden ainejärjestöjen tuutorivastaaviin. Tuutorivastaava on päävastuussa päiväkahvien järjestämisestä ja kerää tuutoripalautteen ensimmäisen vuoden opiskelijoilta.

Merkkivastaava tilaa, säilyttää ja myy merkkejä, huolehtii merkkirahoista ja järjestää merkkien myyntitapahtumia.

Liikuntavastaava järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, kuten lajikokeiluja, ja ylläpitää Kopulan liikuntarinkiä.


Tasa-arvovastaava huolehtii opiskelijoiden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta yliopistolla.

Ympäristövastaava huolehtii ympäristölupauksen antamisesta ja toteuttamisesta, käy tapaamisissa ja tiedottaa ympäristöasioista.

Kansainvälisten asioden vastaava (kv-vastaava) tekee yhteistyötä yksikön kv-henkilön kanssa, on yhteydessä vaihto-opiskelijoihin ja auttaa heitä tutustumaan kopulalaisiin. Kv-vastaava rekrytoi kv-tuutorit, päivittää kv-kansiota, käy kv jaostossa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Osma-vastaava edustaa Kopulaa sekä Osma ry:n yleisissä kokouksissa että hallituksen kokouksissa, esittelee Kopulan toimintaa muille Osman jäsenjärjestöjen edustajille. Osma-vastaava on mukana Osman toiminnassa ja ylläpitää yhteksiä muiden yliopistojen suomenopiskelijoihin ja tiedottaa ajankohtaisia asioita kopulalaisille. Osmavastaava osallistuu Tampereen Osman järjestämiseen muun tiimin kanssa.

Viestintävastaava seurailee sähköpostilistoja ja välittää olennaisia viestejä. Tiedotusvastaava huolehtii myös Kopulan sähköpostilistoista ja esimerkiksi liittää uusia jäseniä tarpeen vaatiessa.

Nettisivuvastaava huolehtii Kopulan nettisivuista.

Blogivastaava ottaa päävastuun Kopulan blogista ja huolehtii muun muassa tekstien julkaisusta ja blogin ulkoasusta.

Narikkavastaava vastaa käytännönasioista narikkavuoroihin liittyen: kerää kopulalaisia töihin ja huolehtii yksityiskohdista tapahtuman järjestäjän kanssa.

Ainejärjestötilavastaava pitää huolta ainejärjestötiloista, sekä Pinni A:ssa sijaitsevasta että LTL-luolasta.