Yhdistyksen säännöt

I YLEISET MÄÄRÄYKSET
Yhdistyksen nimi on Kopula ry. ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on suomen kielen opiskelijoiden valtakunnallisen kattojärjestön Osma ry:n jäsen.
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää Tampereen yliopistossa suomen kieltä opiskelevien opiskeluolosuhteita. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, opintoneuvontaa, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, illanviettoja, julkaisutoimintaa sekä opintomatkoja sekä julkaisee lehteä ja pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, rahakeräyksiä ja maksullisia huvitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja sponsoritukea. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallistuville.

II JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Tampereen yliopistossa opiskeleva, jonka aineyhdistelmään kuuluu suomen kieli, tai muu henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja haluaa tukea sen toimintaa. Jäseneksi pääsee maksamalla liittymis- ja jäsenmaksun. Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi pääsee hallituksen hyväksynnällä sekä maksamalla vuosittaisen kannatusmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Mikäli jäsen ei ole maksanut kertamaksua eikä hän ole maksanut vuosikohtaista jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuonna, hänet erotetaan yhdistyksestä. Kun jäsen valmistuu, hän joko eroaa itse tai hänet erotetaan yhdistyksestä.
Jokainen jäsen maksaa joko vuosittaisen jäsenmaksun tai kertaluontoisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Kun opiskelija liittyy ensimmäistä kertaa yhdistykseen, maksaa hän liittymismaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää. Tämän lisäksi maksetaan jäsenmaksu, jonka suuruus myös määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksuvaihtoehtoja on kaksi: toimintavuoden kattava jäsenmaksu (vuosittaismaksu) tai kertamaksu, jonka jälkeen jäsen ei ole enää jäsenmaksuvelvollinen. Jäsenmaksu tulee maksaa toukokuun loppuun mennessä. Jos varsinaisen jäsenen jäsenmaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä, jäsenen tulee maksaa viivästysmaksu, joka on liittymismaksun suuruinen. Ulkomaanvaihdossa olleiden opiskelijoiden ei tarvitse maksaa viivästysmaksua. Kannatusjäsenet maksavat syyskokouksen määräämän vuotuisen kannatusmaksun.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita, jättää jäsenmaksun maksamatta, on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai toimii muuten yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos 1) hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kulttua eräpäivästä tai 2) jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä toimivuonna.

III YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kokous kutsutaan koolle siten, että siitä ilmoitetaan vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla. Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on todistettavasti maksanut jäsenmaksun yhdistyksen kokoukseen mennessä, on yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. avataan kokous
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. käsitellään muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. avataan kokous
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio
6. määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksu seuraavalle toimintavuodelle
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä muut syyskokouksen tarpeelliseksi katsomat toimihenkilöt
8. valitaan kaksi jäsentä edustajiksi Osma ry:n hallitukseen
9. käsitellään muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä pyytää asian käsittelyä varten. Kokous kutsutaan koolle viimeistään seitsemän vuorokautta aikaisemmin samalla tavoin kuin syys- ja kevätkokoukset.

IV YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 5–13 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten tulee olla toimikautenaan yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään puolet hallituksesta sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen,puheenjohtaja tai, puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai, puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtajan ääni.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tau varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
10§ Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta hallituksen kokouksessa, valvoa hallituksen kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa, johtaa yhdistyksen toimintaa ja kutsua koolle hallituksen kokoukset. Puheenjohtaja laatii toimintasuunnitelman yhdessä hallituksen kanssa. Puheenjohtaja hoitaa myös yhdistyksen kirjeenvaihtoa. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä, jos tämä on estynyt. Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa ja huolehtii yhdistyksen yleisestä tiedottamisesta ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla. Rahastonhoitaja kerää jäsenmaksut, maksaa laskut, järjestää tarvittavat hankinnat hallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtii jäsenrekisteristä.

V YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMIKAUSI
11§ Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään 31.12. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

VI YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
12§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätös on tehtävä kummassakin kokouksessa ¾:n äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Tampereen yliopistolle suomen kielen opiskelijoiden tukemiseen.